Planul Național de Gestionare a Deșeurilor & Raport de mediu

Ministerul Mediului prin Direcția Generală Deșeuri, Situri Contaminate și Substanțe Periculoase în calitate de titular al Planului Național de Gestionare a Deșeurilor și al Planului Național de Prevenire a Generării Deșeurilor informează publicul asupra disponibilizării proiectului de plan și a Raportului de mediu.

Scopul realizări Planului Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD) este de a dezvolta
un cadru general propice gestionării deșeurilor la nivel național cu efecte negative
minime asupra mediului.

Politica națională în domeniul gestionării deșeurilor trebuie să se subscrie politicii
europene în materie de prevenire a generării deșeurilor și să urmărească reducerea
consumului de resurse și aplicarea practică a ierarhiei deșeurilor. Prevederile PNGD
completează prevederile Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor ca și
modalitate principală de abordare, anume îndreptarea României către o
societate a reciclării și aplicarea ierarhiei deșeurilor, pentru toate tipurile de
deșeuri care fac obiectul planificării.

Deşeurile alimentare sunt generate de-a lungul întregului lanţul alimentar, respectiv:
producţie primară (agricultură şi pescuit), prelucrarea produselor alimentare, comerţ cu
ridicata şi cu amănuntul – distribuţie, servicii alimentare (restaurante, unităţi de
alimentaţie publică) – consum, gospodării – consum.

În prezent, atât la nivel european cât şi naţional nu există o definiţie armonizată a
„deşeurilor alimentare” şi nici o metodă fiabilă de măsurare şi raportare a acestora, ceea
ce face dificilă evaluarea cantităţilor generate, a originii și a evoluției acestora.

Estimarea deşeurilor alimentare, distinct pentru fiecare nivel din lanţul alimentar,
generate în Romania în anii 2012 și 2014 s-a realizat pornind de la formatul de date
solicitate de EUROSTAT în cadrul anchetei complementare privind deșeurile alimentare
(pentru care Romania nu a furnizat date) şi a datelor furnizate de ANPM pentru deşeurile
industriale şi municipalele şi de INS pentru deşeurile provenite din agricultură.

Contextul elaborării PNGD
Directiva cadru privind deşeurile (Directiva 2008/98/EC) prevede ca obligaţie pentru
statele membre elaborarea unuia sau mai multor planuri de gestionare a deşeurilor, în
concordanţă cu prevederile directivelor relevante.
În România, conform art. 37 al Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor (Legea 211),
Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor (PNGD) se elaborează de către Ministerul
Mediului şi acoperă întregul teritoriu geografic al României.

Obiectivele PNGD
Obiectivele privind gestionarea deșeurilor pentru perioada de planificare 2018-2025 sunt
prezentate distinct pentru fiecare categorie de deşeuri care face obiectul PNGD și se referă
la:
 Prevenirea generării deșeurilor
 Creșterea gradului de colectare separată
 Creșterea gradului de reutilizare și reciclare a deșeurilor
 Creșterea gradului de valorificare energetică a deșeurilor
 Tratarea deșeurilor reziduale (care nu mai pot fi valorificate) în vederea minimizării
impactului generat de depozitarea deșeurilor
 Închiderea depozitelor de deșeuri neconforme
 Gestionarea rațională și durabilă a deșeurilor

Scopul Planului Național de Gestionare a Deșeurilor
Scopul realizări Planului Național de Gestionare a Deșeurilor este de a dezvolta un cadru
general propice gestionării deșeurilor la nivel național cu efecte negative minime asupra
mediului.
Principalele obiective al procesului de planificare sunt caracterizarea situației actuale în
domeniu (cantități de deșeuri generate și gestionate, instalații existente), identificarea
problemelor care cauzează un management ineficient a deșeurilor și a soluțiilor aplicabile,
precum și identificarea necesităților investiționale în acest sector.

 

 

 

Lasă un răspuns